โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม: High School Cultural Exchange

      โครงการ High School Cultural Exchange เหมาะสำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 14 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปี ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาในระดับ High School และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) ในประเทศต้นสังกัด นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเดิม โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนั้นๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจึงสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน และถือสถานะวีซ่าแลกเปลี่ยน อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ

 

 Our Exchange Destinations    

 สนใจประเทศไหนคลิกเลย!!

         

           

           

          

 For 2019 Italy Spain Norway and Denmark are on request only

Please contact our staff for more details

 

คุณสมบัตเบื้องต้น

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุระหว่าง 14 - 18 ปี ในช่วงวันเดินทาง และต้องยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับดีตามเกณฑ์กำหนดโดยมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.0 และไม่ติดศูนย์ในทุกรายวิชา โดยประเมินจากเกรดย้อนหลัง 2 ปี

3.เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดี มีภาวะเป็นผู้นำ ร่าเริงมนุษยสัมพันธ์ดีและกล้าแสดงออก

4.เป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้และยอมรับในความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ง่ายในแต่ละสถานการณ์

5.เป็นผู้ที่สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจาวัน

6.เป็นผู้ที่มีน้ำใจ และมีจิตสาธารณะ ต่อครอบครัว และสังคมรอบตัว

7.เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ไม่แพ้ข้นสัตว์และไม่แพ้อาหารจำพวกแป้งนมเนยชีสและถั่ว

8.เป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และไม่ใช้ยาเสพติดทุกประเภท 

 

กำหนดการเดินทาง 2019-2020

ประมาณเดือน สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายประเภททุนสมทบ

 
รายละเอียด  USA-J1 USA-F1 CANADA SWEDEN FINLAND GERMANY FRANCE ENGLAND IRELAND

 

ค่าใช้จ่ายทุนสมทบ

 

320,000 510,000 480,000 320,000 320,000 320,000 325,000 589,000 589,000

ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า Study Permit ค่าธรรมเนียมทางธนาคาร และค่ายเตรียมความพร้อม

70,000 70,000 100,000 70,000 70,000 70,000 95,000 100,000 100,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 390,000 580,000 580,000 390,000 390,000 390,000 420,000 689,000 689,000

จำนวนทุนที่เปิดรับ 2019-2020

20 10 5 5 5 5 5 5 5

สำหรับประเทศนิวซีแลนด์ และโครงการ VIP GUARANTEE ZONE PLACEMENT โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-060-2358 หรือ HOTLINE 086-3931938 

 

>>ลงทะเบียนสอบแบบออนไลน์<<

>>ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ<<                                                  >>ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ<<