ข้อมูลศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้ ใกล้กันกับประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะเหนือ และเกาะใต้ โดยทางเกาะเหนือภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงตามแนวไหล่เขา ส่วนในทางเกาะใต้นั้นมีพื้นที่ราบทุ่งหญ้า นักเรียนไทยส่วนมากมักนิยมไปศึกษาต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ อันเนื่องมาจากระบบการศึกษาที่ได้รับคุณภาพ และมีรูปแบบพื้นฐานการศึกษามาจากประเทศอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมหลักสูตรการเรียนรู้แบบ Long Life Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการ และทักษะทางอาชีพที่ควบคู่กันในสถาบันการศึกษาในทุกระดับ นักเรียนส่วนใหญ่จะศึกษากันอยู่ที่เกาะเหนือ เนื่องจากเกาะเหนือมีภูมิอากาศที่อบอุ่นมากกว่าเกาะใต้ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคม

ฤดูกาล และภูมิอากาศ
Summer      เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์      อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 13-25 องศาเซลเซียส
Autumn       เดือนมีนาคม-พฤษภาคม       อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 7-19 องศาเซลเซียส 
Winter         เดือนมิถุนายน-สิงหาคม        อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 2-10 องศาเซลเซียส 
Spring         เดือนกันยายน-พฤศจิกายน    อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 7-17 องศาเซลเซียส

สกุลเงิน 
ประเทศนิวซีแลนด์ ใช้สกุลเงินเป็น NZ Dollar หรือคิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ $1 = 25 บาท

 

 

Intermediate & High School ในประเทศนิวซีแลนด์